Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu centrumtaraska.pl/new/

ENGLISH VERSION BELOW

I. Informacje ogólne


1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu: centrumtaraska.pl/new/ (zwanego dalej: Serwis), funkcjonującego pod adresem: https://centrumtaraska.pl/new/.

2. Pod pojęciem „Użytkownika Serwisu” rozumie się każdą osobę korzystającą z Serwisu bez względu na to, czy osoba używa systemu logowania, czy też korzysta z Serwisu jako osoba anonimowa.

3. Administratorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest:
Fundacja Art of Living Polska
ul. Słomińskiego 19/55
00-195 Warszawa
KRS: 0000290797

4. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych przetwarzanych w Serwisie: nr tel. +48 575 149 108, email: rodo@artofliving.pl

5. Administrator wykorzystuje zebrane w Serwisie dane osobowe w celach związanych z:
a) obsługą zapytań i rezerwacji wysłanych przez formularz,
b) realizacją zamówionych usług lub wysyłką zamówionych towarów,
c) prezentacją oferty lub informacji (w tym marketingowych),

6. Serwis pozyskuje informacje o jego Użytkownikach, ich zachowaniu oraz zbiera dane osobowe w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolne wprowadzanie danych osobowych przez Użytkowników w formularzach;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Uprawnienia Użytkownika Serwisu oraz dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych


1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom Serwisu przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Powyższe uprawnienia Użytkownik Serwisu może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: rodo@artofliving.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytań i rezerwacji wysłanych przez formularz, realizacji zamówionych usług lub wysyłki zamówionych towarów, prezentacji oferty, lub informacji (w tym marketingowych).

4. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników Serwisu:
Art of Living Education sp. z o.o., ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa, KRS: 0000579643, jako podmiotowi współpracującemu z Administratorem w procesie promocji i reklamy usług oferowanych w Serwisie oraz organizacji, realizacji i rozliczenia finansowego w/w usług.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników Serwisu następującym kategoriom podmiotów:
a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
b) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, z którymi Administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług, np.:
- agencjom marketingowym wyłącznie na użytek promocji i reklamy usług oferowanych przez Administratora,
- innym podmiotom, np. dostarczającym narzędzia do e-mail marketingu, Poczta Polska, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi IT, itd.

6. W stosunku do Użytkowników Serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

III. Informacje w formularzach


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

IV. Logi Administratora
1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą być zapisane w logach systemowych. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

V. Istotne techniki marketingowe


1. Administrator może stosować analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

2. Administrator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Administrator może korzystać z rozwiązań marketingowych Facebooka’a: Piksela, Lead Ads. Te technologie powodują, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

VI. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz usługodawcy rozwiązań marketingowych.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);
b) gromadzenie danych anonimowych na temat zachowania Użytkownika w Serwisie;
c) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook.

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych


1. Dane osobowe, w zależności od ich specyfiki, będą przechowywane przez okres wymagany prawem.

2. Zebrane dane osobowe w celach marketingowych są przechowywane przez cały okres działalności Administratora lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez zgłoszenie sprzeciwu na adres: rodo@artofliving.pl.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności


1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników Serwisu.
2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na stronie Serwisu.
3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji tych zmian w Polityce Prywatności.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj: www.centrumtaraska.pl/rodo

ENGLISH VERSION

Privacy Policy of the Centrumtaraska.pl/new/

I. General information


1. This policy applies to the following website: centrumtaraska.pl/new/ (hereinafter referred to as: Service), operating at the address: https://centrumtaraska.pl/new/.

2. The term "Service User" is understood to mean any person using the Service, regardless of whether the person uses the login system or uses the Service as an anonymous person.

3. The Administrator of the Service and the Administrator of personal data (hereinafter referred to as: Administrator) is:
Art of Living Poland Foundation (Fundacja Art of Living Polska)
Słomińskiego Street 19/55
00-195 Warsaw
KRS (National court registry): 0000290797

4. Contact details of the Administrator of personal data processed in the Service: phone number +48 575 149 108, e-mail: rodo@artofliving.pl

5. the Administrator uses the personal data collected in the Service for the purposes related to the following:
a) handling inquiries and reservations sent by the form,
b) performance of ordered services or shipment of ordered goods,
c) presentation of the offer or information (including marketing information),

6. The Service acquires information about its Users, their behaviour and collects personal data in the following way:
a) through voluntary entering of personal data by Users in the forms;
b) by saving cookies in the terminal equipment.

II. Service User rights and additional information on the use of data


1. In connection with the processing of personal data, the Service Users have the following rights:
a) the right to demand access to the provided personal data, their correction, deletion or restriction of processing,
b) the right to object to the processing,
c) the right to transfer data,
d) the right to withdraw your consent to the processing of personal data for a specific purpose, if you have previously given your consent,
e) the right to lodge a complaint with a supervisory authority in relation to the processing of personal data.

2. The above rights can be exercised by the Service User in accordance with the rules described in art. 16 - 21 of the GDRP by contacting the Administrator at the address: rodo@artofliving.pl.

3. Providing personal data is voluntary, but necessary to handle inquiries and reservations sent by the form, the execution of ordered services or the shipment of ordered goods, the presentation of an offer, or information (including marketing information).

4. The Administrator provides personal data of the Service Users: Art of Living Education LLC (Art. of Living Education sp. z o.o.), Słomińskiego Street 19/55, 00-195 Warsaw, KRS (National court registry): 0000579643, as an entity cooperating with the Administrator in the process of promotion and advertising of the services offered in the Service and the organization, implementation and financial settlement of the aforementioned services.

5. The Administrator reserves the right to provide personal data of the Service Users to the following categories of entities:
a) entities entitled to obtain personal data on the basis of mandatory provisions of the European Union law or Polish law, e.g. courts or public administration bodies, state authorities,
b) to subcontractors, e.g. entities whose services are used by the Administrator in the processing of personal data, with whom the Administrator has signed contracts for the provision of services, such as marketing agencies exclusively for the purposes of promotion and advertising of services offered by the Administrator, other entities, e.g. providing e-mail marketing tools, Polish Post, shipping companies, IT service providers, etc.

6. In relation to the Service Users, activities consisting in automated decision making, including profiling, may be undertaken in order to provide services offered in the Service and to conduct direct marketing by the Administrator.

III. Information in the forms


1. The Service collects information provided voluntarily by the Service User, including personal data, if provided.

2. the Service may save information about the connection parameters (time stamp, IP address).

3. the Service, in some cases, may save information which facilitate the connection of data in a form with the e-mail address which User wrote in the form. In this case the User's e-mail address appears inside the URL of the page containing the form.

4. The data given in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process a request or registration, etc. Each time, the context and description of the form is clear and it informs what it is used for.

IV. Administrator Logs


1. Information about Users' behaviour in the Service may be saved in system logs. This data is used to administer the Service.

V. Important marketing techniques


1. The administrator can apply statistical analysis of website traffic through Google Analytics. The administrator does not pass on personal data to the operator of this service, but only anonymized information. The service is based on the use of cookies on your terminal equipment. In terms of information about the user's preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit the information resulting from the cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/.

2. The Administrator may use remarketing techniques, which allow to adjust the advertising messages to the user's behavior on the site, which may give the illusion that the user's personal data are used to track them, but in practice there is no transfer of any personal data from the Operator to the advertising operators. The technological condition for such actions is that cookies are enabled.

3. The Administrator may use Facebook marketing solutions: Pixel, Lead Ads. These technologies cause that Facebook knows that the person registered in it uses the Service. In this case Facebook based on it own data. The Administrator does not pass any additional personal data from itself to Facebook. The service is based on the use of cookies in the user's terminal device.

VI. Information about cookies


1. The website uses cookies.

2. Cookie files are IT data, in particular the following files text, which are stored in the end device of the Service User and are intended to use the website of the Service. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time they are stored on terminal device and a unique number.

3. The administrator and service providers of marketing solutions place cookies on the terminal equipment of the Service User and gain access to them.

4. Cookies are used for the following purposes:
a) maintaining the Service user session (after logging in);
b) collecting anonymous data on User behaviour on the Website;
c) realization of the objectives specified above in the section "Important marketing techniques";

5. Software for web browsing (web browser) usually allows cookies to be stored in the user's terminal device by default. Service users can change their settings in this area. Your web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is contained in the help or documentation of the Internet browser.
6. Limitations on the use of cookies may affect some functionalities available on the Website.
7. Cookies placed in the final device of the Service User may also be used by entities cooperating with the Operator of the Service, in particular companies: Google, Facebook.VII.

VII. Cookie management - how to give and withdraw consent in practice?


1. If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings. Disabling the handling of cookies necessary for authentication processes, security, maintenance of user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of the Service.

VIII. Period of personal data storage


1 Personal data, depending on their specifics, will be stored for the period required by law.

2. Collected personal data for marketing purposes are stored for the entire period of Administrator's activity or until the withdrawal of consent to their processing by objecting to the address: rodo@artofliving.pl.

IX. Changes in the Privacy Policy

1. The Administrator reserves the right to change this Privacy Policy at any time without the need to inform the Service Users about it.
2. Changes in the Privacy Policy will always be published on the Service website.
3. Changes come into force on the day of publication of these changes in the Privacy Policy.