RODO

Szanowna Państwo,


Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO").

Na tej stronie uzyskacie Państwo informację, z której dowiecie się w jaki sposób Fundacja Art of Living Polska przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Fundacja Art of Living Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19/55. Kontakt telefoniczny do Fundacji: +48 575 149 108.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Biurem Fundacji telefonicznie pod nr tel.: +48 575 149 108 lub pod adresem e-mail: rodo@artofliving.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Państwa, podmiotu, którego są Państwo właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z Fundacją. Fundacja przetwarza dane w trakcie rekrutacji kandydatów na kursy i szkolenia przeprowadzane na zlecenie Fundacji przez podmiot realizujący szkolenie, zakwaterowania w Ośrodku szkoleniowym Centrum Taraska, w procesie rekrutacji pracowników i wolontariuszy, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także podczas przeprowadzenia badania satysfakcji uczestników szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Fundacji, wzbogacenie oferty dla kursantów i klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości obsługi oraz poprawa zakresu i jakości szkoleń.

Jakie kategorie danych Fundacja przetwarza?

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane będą ujawniane podmiotom realizującym szkolenia na zlecenie Fundacji (a w szczególności firmie obsługującej szkolenia Art of Living Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), dostawcom usług, zapewniającym Fundacji funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Fundacji w celu realizacji umów dodatkowych (usługi przewozu dzieci, wycieczki, etc).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane, w zależności od ich specyfiki, będą przechowywane przez okres wymagany prawem. Jeśli chodzi o dane kandydatów i uczestników szkoleń dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji uczestników szkolenia, realizacji szkolenia, wykonania rozliczenia finansowego oraz do czasu opracowania statystyk. Zebrane dane osobowe w celach marketingowych są przechowywane przez cały okres działalności Fundacji.

Jakie Państwo ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Fundację, mają prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora; 2) żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych; 3) żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi; 6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania); 7) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych). 8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Państwa prawa?

Jednym ze sposobów przetwarzania danych jest profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie oferty usług i szkoleń Fundacji i treści, jakie otrzymuje ta osoba. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko: - w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Fundacją jako administratorem a tą osobą lub - gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie. W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Fundacja jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Fundacja nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z uczestnictwem badź w szkoleniach organizowanych przez Fundację, zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego są Państwem właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą a Fundacją Art of Living Polska lub były one pozyskane jako zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej.